Všeobecné podmínky věrnostního programu obchod Lipánek

1. Úvodní ustanovení

Toto jsou podmínky, které platí pro členství ve věrnostním programu Obchod Lipánek (dále jen „věrnostní program“ nebo také „program“) společnosti MADETA a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 246/83, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, doručovací číslo: 370 50, IČ: 632 75 635, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 698 (dále jen „společnost Madeta“ nebo „Madeta“) a pro přidělování bodů za nákupy výrobků značky Lipánek (dále jen „Lipánek“).

Cílem věrnostního programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje výrobků Lipánek a poskytování služeb zákazníkům-spotřebitelům. Členové věrnostního programu mohou při každém nákupu výrobků značky Lipánek zasílat víčka a fólie z těchto výrobků na adresu uvedenou v pravidlech věrnostního programu Obchodu Lipánek a získat tak odpovídající počet bodů (dále jen „lipoše“). Za získané lipoše si mohou členové programu vybírat dárky z e-shopu Lipánek na internetových stránkách www.lipanek.cz. Na těchto internetových stránkách bude u každého dárku uveden příslušný počet lipošů, za které je možné příslušný dárek směnit.

2. Členství ve věrnostním programu Obchod Lipánek

Věrnostního programu se mohou zúčastnit všichni zákazníci společnosti Madeta, kteří se řádně zaregistrují do věrnostního programu prostřednictvím registračního formuláře na internetové stránce www.lipanek.cz. Členství v programu je podmíněno přesným, úplným a pravdivým vyplněním registračního formuláře. Za děti do 15 let vyplňuje registrační formulář jejich zákonný zástupce.

Člen věrnostního programu bere na vědomí, že součástí řádného fungování věrnostního programu Obchod Lipánek je zpracování osobních údajů společností Madeta, a to z důvodu řádného vedení příslušného internetového konta člena programu, řádného přidělování bodů ze zasílaných víček a folií příslušnému členovi a jeho přístupu do e-shopu Lipánek. V této souvislosti bere člen na vědomí nevyhnutelnost takového zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů vyjádří při své registraci v rámci věrnostního programu vyznačením příslušného políčka v registračním formuláři. Uchazeč o členství bere na vědomí, že pokud nebude souhlasit se zpracováním osobních údajů pro účely své registrace ve věrnostním programu, nebude se moci zúčastnit věrnostního programu společnosti Madeta, a to z důvodu, že společnost Madeta nebude moci vést jeho internetové konto a přidělovat příslušné body za nasbíraná víčka a fólie.

3. Sbíraní lipošů a vybíraní dárků za nasbírané lipoše

Přesná pravidla pro získávání lipošů a způsob jejich výměny za dárky v e-shopu jsou uvedeny na internetových stránkách www.lipanek.cz v sekci E-SHOP a odkazu JAK?.

Lipoše budou udělovány pouze v případě, že člen dodrží pravidla věrnostního programu zveřejněná na internetových stránkách https://lipanek.cz/, tyto všeobecné podmínky a pouze v případě, že nasbíraná víčka a fólie budou členem programu doručeny na adresu Kapitán Lipánek, Madeta a.s., č. p. 37, Lipno nad Vltavou, 382 78. Zásilka musí obsahovat kromě přiložených víček a folií také papír se zapsaným počtem zaslaných víček a folií. V případě, že člen nedodrží postup a podmínky stanovené v tomto odstavci, bude zásilka vyřazena a lipoše nebudou přiděleny.

Konkrétní dárek, jehož hodnota odpovídá počtu nasbíraných lipšů, si může člen programu vybrat z aktuální nabídky dárků uvedené v e-shopu www.lipanek.cz.

Lipoše nemohou být směněny za peníze a nemohou být převáděny z jedné osoby na druhou, to neplatí, pokud s tím společnost Madeta výslovně souhlasí.

Způsob dodání, náležitosti zásilky, reklamace a ostatní podmínky pro výměnu lipošů za dárky jsou uvedeny v obchodních podmínkách e-shopu Lipánek na stránkách www.lipanek.cz.  

4. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Madeta zpracovává za účelem řádného vedení členského konta věrnostního programu a připisování nasbíraných lipošů na konta členů jako správce osobní údaje členů věrnostního programu v rozsahu, v jakém byly poskytnuty prostřednictvím registračního formuláře.

Výše uvedená zpracování osobních údajů společností Madeta zahrnuje:

  •           online registraci do věrnostního programu na stránkách www.lipanek.cz,
  •           řádné vedení konta člena věrnostního programu a
  •           připisování lipošů na příslušné konto člena věrnostního programu.

Za výše uvedeným účelem zpracovává osobní údaje výlučně společnost Madeta a osobní údaje neposkytuje a neposkytne žádné třetí osobě.

Člen věrnostního programu má právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů v rámci věrnostního programu a udělený souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě se společnost Madeta zavazuje, že osobní údaje nebude dále zpracovávat a veškeré osobní údaje neprodleně smaže. Okamžikem ukončení zpracování osobních údajů člena současně zaniká členství člena ve věrnostním programu z důvodu, že účel členství nemůže být již nadále naplňován.

Společnost Madeta prohlašuje, že osobní údaje člena bude zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání členství člena ve věrnostním programu.

Členové mají v souvislosti se zpracováváním osobních údajů následující práva:

-        být informován o zpracování svých osobních údajů,

  •           požadovat přístup k osobním údajům,
  •           na opravu poskytnutých osobních údajů,
  •           na výmaz poskytnutých osobních údajů,
  •           na omezení zpracování osobních údajů a
  •           podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky věrnostního programu Obchod Lipánek vstupují v platnost a účinnost 25. 5. 2018.

Podmínky mohou být společností Madeta jednostranně měněny a doplňovány. Změna podmínek bude členům oznámena na internetových stránkách www.lipanek.cz. Člen má právo nové znění podmínek odmítnout, a to písemným oznámením o ukončení své účasti na věrnostním programu, jež musí být doručeno společnosti Madeta na adresu jejího sídla. Členství ve věrnostním programu zaniká uplynutím pěti dnů ode dne doručení oznámení o ukončení členství ve věrnostním programu.

Každý člen může ukončit členství ve věrnostním programu dle postupu uvedeného v předchozím odstavci kdykoliv, a to bez udání důvodu.

Společnost Madeta si vyhrazuje právo věrnostní program kdykoliv ukončit, případně jej jakkoliv měnit. Ukončení programu ohlásí společnost Madeta členům věrnostního programu alespoň 14 dnů předem. Nasbírané lipoše lze využít na výměnu za dárky až do avizovaného ukončení věrnostního programu. Ukončením věrnostního programu zaniká právo využívat nasbírané lipoše a zanikají tak práva na čerpání členských výhod, tj. objednávání dárků.